POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Definicje

1.1.     Wskazanym poniżej oznaczeniom należy przypisywać w treści polityki prywatności wskazane poniżej znaczenie:

1.1.1.   Administrator – Norbert Jaworski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DREW Norbert Jaworski w Nowych Żukowicach (33-151), Nowe Żukowice 72B, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9930677233, REGON: 386409709.

1.1.2.   Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

1.1.3.   RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.1.4.   Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym: https://drew-tartak.com/.

1.1.5.   Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności.

1.1.6.   Cookies – niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Serwisu, a także przez systemy teleinformatyczne należące do innych podmiotów, z których usług Administrator korzysta (tzw. cookies własne i cookies podmiotów trzecich). W ramach Serwisu stosowane są cookies „tymczasowe”, które są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki oraz cookies „stałe”, które są przechowywane również po zakończeniu korzystania z Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies.

1.1.7.   Polityka prywatności – niniejsza polityka prywatności wraz z polityką plików Cookies.

2. Administrator danych osobowych

2.1.     Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Norbert Jaworski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DREW Norbert Jaworski w Nowych Żukowicach (33-151), Nowe Żukowice 72B, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9930677233, REGON: 386409709, jako właściciel i administrator Serwisu świadczący usługi drogą elektroniczną.

2.2.     Użytkownik może skontaktować się z Administratorem:

2.2.1.  listownie – na adres: DREW Norbert Jaworski, Nowe Żukowice 72B, 33-151 Nowe Żukowice;

2.2.2.  elektronicznie – na adres e-mail: biuro@drew-tartak.com.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

3.1.     Korzystanie z Serwisu

3.1.1.  Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików Cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1.1.   w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.1.2.   w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3.1.1.3.   w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

3.1.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

3.2.     Formularze kontaktowe

3.2.1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.2.2. Dane osobowe są przetwarzane:

3.2.2.1.   w celu identyfikacji nadawcy, obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz oraz przedstawienia mu oferty Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.2.2.2.   w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności;

3.2.2.3.   w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

4. Pliki Cookies

4.1.      Serwis wykorzystuje pliki Cookies własne oraz podmiotów trzecich, z uwagi na to, iż część informacji na temat Użytkownika może być gromadzona automatycznie. Podczas korzystania z Serwisu pobierane są też automatycznie dane informatyczne dotyczące wizyty, tzw. logi serwera.

4.2.      Cookies nie pobierają danych osobowych, ani żadnych poufnych informacji z komputera Użytkownika. Na ich podstawie nie jest określana tożsamość Użytkownika.

4.3.      Podczas pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików Cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików Cookies. Klikając „Zgoda ”, Użytkownik wyraża zgodę na użycie plików Cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia Cookies w każdym czasie z poziomu swojej przeglądarki, w tym usunąć pliki Cookies. Wyłączenie plików Cookies może powodować jednak trudności w korzystaniu z Serwisu. Użytkownik może korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe – wówczas pliki Cookies zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki.

4.4.      Cookies własne wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu. W szczególności, Cookies własne pozwalają poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania z Serwisu, a także ulepszać funkcje w nim dostępne.

4.5.      Serwis współpracuje z podmiotami trzecimi, które mogą używać plików Cookies lub podobnych technologii. Korzystanie przez Administratora z plików Cookies podmiotów trzecich oparte jest na jego prawnie uzasadnionym interesie polegającym na administrowaniu Serwisem i analizie danych.

4.6.      W ramach Serwisu funkcjonują pliki Cookies następujących podmiotów trzecich:

4.6.1. Google Analytics,

4.6.2. Facebook,

4.6.3. Instagram,

4.7.       Obok plików Cookies, Serwis może gromadzić również dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów serwera. Informacje zawarte w logach mogą obejmować: adres IP, datę i czas wizyty w Serwisie, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, dostawcę Internetu, adres strony, z której Użytkownik został przekierowany na stronę i inne. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. W ramach tzw. logów serwera nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika. Logi serwera stanowią jedynie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione do administrowania serwerem.

5. Zakres przetwarzania danych osobowych

5.1. Administrator przetwarza następujące dane Użytkownika:

5.1.1.   imię,

5.1.2.   nazwisko,

5.1.3.   numer telefonu,

5.1.4.   informacje dodatkowe, tj. informacje, które Użytkownik przekazuje Administratorowi, w celu skorzystania z jego usług bądź otrzymania informacji o usługach przez niego oferowanych, takie jak informacje o województwie miejsca zamieszkania .

5.2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości świadczenia usług, w tym obsługi zapytania skierowanego przez Użytkownika, oraz wypełnienia innych celów, dla których Administrator zbiera dane Użytkownika.

6. Czas przetwarzania danych osobowych

6.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

6.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

7. Odbiorcy danych osobowych

7.1.       W związku z realizacją usług dane osobowe Użytkownika będą ujawniane zewnętrznym podmiotom (dalej zwanym „Przetwarzającym”), w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym jego partnerom handlowym.

7.2.       W umowie z Przetwarzającym Administrator zobowiąże go do przestrzegania tych samych obowiązków ochrony danych, które w niniejszej Polityce prywatności zostały nałożone na Administratora. Obowiązki te obejmować będą w szczególności zapewnienie wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.

7.3.       Jeżeli Przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Użytkownika za wypełnienie obowiązków tego Przetwarzającego spoczywa na Administratorze.

7.4.       Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

8.1.       Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

8.1.1.  współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

8.1.2.  stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

8.1.3.  stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

8.2.       Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

9. Profilowanie

9.1.       Dane osobowe Użytkownika nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

10. Bezpieczeństwo danych osobowych

10.1.     W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

10.2.     Przetwarzając dane osobowe Użytkownika Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL, w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

10.3.     Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

10.4.     Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

11. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

11.1.     Użytkownikowi przysługuje prawo do:

11.1.1.  dostępu do swoich danych osobowych,

11.1.2.  uzyskania kopii danych osobowych,

11.1.3.  sprostowania swoich danych osobowych,

11.1.4.  usunięcia swoich danych osobowych,

11.1.5.  żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

11.1.6.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

11.1.7.  żądania przeniesienia swoich danych osobowych,

11.1.8.  cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.2.     W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 11.1. powyżej, Użytkownik może się skontaktować z Administratorem, wysyłając wiadomość na jeden z adresów wskazany w pkt. 2.2. Polityki prywatności.

11.3.     W przypadku, gdyby Użytkownik uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Zmiana Polityki prywatności

12.1.     Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 

12.2.     Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści w Serwisie..

Scroll to Top