POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Definicje
  • Wskazanym poniżej oznaczeniom należy przypisywać w treści polityki prywatności wskazane poniżej znaczenie:
   • Administrator – Norbert Jaworski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DREW DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (33-151), Nowe Żukowice 72B, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9930702333, REGON: 386409709.
   • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
   • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
   • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym: https://drew-tartak.com/.
   • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności.
   • Cookies – niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Serwisu, a także przez systemy teleinformatyczne należące do innych podmiotów, z których usług Administrator korzysta (tzw. cookies własne i cookies podmiotów trzecich). W ramach Serwisu stosowane są cookies „tymczasowe”, które są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki oraz cookies „stałe”, które są przechowywane również po zakończeniu korzystania z Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies.
   • Polityka prywatności – niniejsza polityka prywatności wraz z polityką plików Cookies.
 1. Administrator danych osobowych
  • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Norbert Jaworski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DREW DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (33-151), Nowe Żukowice 72B, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9930702333, REGON: 386409709, jako właściciel i administrator Serwisu świadczący usługi drogą elektroniczną.
  • Użytkownik może skontaktować się z Administratorem:
   • listownie – na adres: DREW Norbert Jaworski, Nowe Żukowice 72B, 33-151 Nowe Żukowice;
   • elektronicznie – na adres e-mail: biuro@drew-tartak.com.
 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  • Korzystanie z Serwisu
   • Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików Cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:
    • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
    • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
   • Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
  • Formularze kontaktowe
   • Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
   • Dane osobowe są przetwarzane:
    • w celu identyfikacji nadawcy, obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz oraz przedstawienia mu oferty Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
    • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności;
    • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
 1. Pliki Cookies
  • Serwis wykorzystuje pliki Cookies własne oraz podmiotów trzecich, z uwagi na to, iż część informacji na temat Użytkownika może być gromadzona automatycznie. Podczas korzystania z Serwisu pobierane są też automatycznie dane informatyczne dotyczące wizyty, tzw. logi serwera.
  • Cookies nie pobierają danych osobowych, ani żadnych poufnych informacji z komputera Użytkownika. Na ich podstawie nie jest określana tożsamość Użytkownika.
  • Podczas pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików Cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików Cookies. Klikając „Zgoda”, Użytkownik wyraża zgodę na użycie plików Cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia Cookies w każdym czasie z poziomu swojej przeglądarki, w tym usunąć pliki Cookies. Wyłączenie plików Cookies może powodować jednak trudności w korzystaniu z Serwisu. Użytkownik może korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe – wówczas pliki Cookies zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki.
  • Cookies własne wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu. W szczególności, Cookies własne pozwalają poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania z Serwisu, a także ulepszać funkcje w nim dostępne.
  • Serwis współpracuje z podmiotami trzecimi, które mogą używać plików Cookies lub podobnych technologii. Korzystanie przez Administratora z plików Cookies podmiotów trzecich oparte jest na jego prawnie uzasadnionym interesie polegającym na administrowaniu Serwisem i analizie danych.
  • W ramach Serwisu funkcjonują pliki Cookies następujących podmiotów trzecich:
   • Google Analytics,
   • Facebook,
   • Instagram,
   • ……….
  • Obok plików Cookies, Serwis może gromadzić również dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów serwera. Informacje zawarte w logach mogą obejmować: adres IP, datę i czas wizyty w Serwisie, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, dostawcę Internetu, adres strony, z której Użytkownik został przekierowany na stronę i inne. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. W ramach tzw. logów serwera nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika. Logi serwera stanowią jedynie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione do administrowania serwerem.
 2. Zakres przetwarzania danych osobowych
  • Administrator przetwarza następujące dane Użytkownika:
   • imię,
   • nazwisko,
   • numer telefonu,
   • informacje dodatkowe, tj. informacje, które Użytkownik przekazuje Administratorowi, w celu skorzystania z jego usług bądź otrzymania informacji o usługach przez niego oferowanych, takie jak informacje o województwie miejsca zamieszkania.
  • Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości świadczenia usług, w tym obsługi zapytania skierowanego przez Użytkownika, oraz wypełnienia innych celów, dla których Administrator zbiera dane Użytkownika.
 3. Czas przetwarzania danych osobowych
  • Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
  • Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 4. Odbiorcy danych osobowych
  • W związku z realizacją usług dane osobowe Użytkownika będą ujawniane zewnętrznym podmiotom (dalej zwanym „Przetwarzającym”), w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym jego partnerom handlowym.
  • W umowie z Przetwarzającym Administrator zobowiąże go do przestrzegania tych samych obowiązków ochrony danych, które w niniejszej Polityce prywatności zostały nałożone na Administratora. Obowiązki te obejmować będą w szczególności zapewnienie wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
  • Jeżeli Przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Użytkownika za wypełnienie obowiązków tego Przetwarzającego spoczywa na Administratorze.
  • Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
  • Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
   • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
   • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
   • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
  • Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
 6. Profilowanie
  • Dane osobowe Użytkownika nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 7. Bezpieczeństwo danych osobowych
  • W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
  • Przetwarzając dane osobowe Użytkownika Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL, w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
  • Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
  • Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.
 8. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
  • Użytkownikowi przysługuje prawo do:
   • dostępu do swoich danych osobowych,
   • uzyskania kopii danych osobowych,
   • sprostowania swoich danych osobowych,
   • usunięcia swoich danych osobowych,
   • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
   • żądania przeniesienia swoich danych osobowych,
   • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 11.1. powyżej, Użytkownik może się skontaktować z Administratorem, wysyłając wiadomość na jeden z adresów wskazany w pkt. 2.2. Polityki prywatności.
  • W przypadku, gdyby Użytkownik uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Zmiana Polityki prywatności
  • Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
  • Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści w Serwisie.

 

 

 

 

Scroll to Top